reminiscences

RECENT POSTS

 • 2023년 첫 일본 여행 계획..
 • 20230506 : 초록이 좋은 날..
 • 20230402 : 조금 이른 벚꽃맞이..
 • 20221113 : 너무 늦게 찾아간 백봉초등학교..
 • 20221113 : 너무 늦게 찾아간 문광저수지..
 • 20221023 : 깊어가는 가을..
 • 20220910 : 강렬했던 저녁 노을..
 • 20220417 : 부산.. 영도 청학배수지 전망대..
 • 20220417 : 일요일 오후.. 부산 중앙대로의 한가로움..
 • 20220508 : 일요일 아침은 여유..
 • 20220507 : 스타벅스 더양평DTR..
 • 20220507 : 양평 아신갤러리.. 등나무꽃..